ประกาศแจ้ง : นโยบายสิ่งแวดล้อม

ประกาศแจ้ง : นโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม

GREAT FOAM PRODUCT CO.,LTD

บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการการผลิต ผลิตภัณฑ์โฟมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเน้นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายที่กำหนดไว้  เพื่อนำไปใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

  1. ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการปฏิบัติและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ
  2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรและพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ให้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดตลอดจนติดตามและควบคุมการจัดการของเสียอันตรายหรือมลพิษประเภทสารเคมี ฝุ่น ไอสารอันเกิดจากกระบวนการผลิต
  3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจะมีการนำมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรบริษัท และผู้รับเหมา มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารและฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
  5. บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะป้องกันปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ และแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ

KPI  ด้านสิ่งแวดล้อมเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ได้รับ ISO14001100% conformEMR
ลดการใช้พลังงานลดลงจากปี 20206%Maintenance
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (ภายใน-ภายนอก)0ทีมสื่อสาร
ไม่มีเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล (ออกนอกโรงงาน)0Safety
การตรวจวัดสารเคมีในพื้นที่ผ่านตามกฎหมาย100%Safety
การคัดแยกขยะถูกต้อง 100 % ทุกพื้นที่100%ทีมจัดการขยะ
โครงการลดพลังงานเป้าหมายผู้รับผิดชอบ
ลดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เปิด-ปิด วาล์วน้ำร้อนหล่อแม่พิมพ์10%MT
ลดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ เปิด-ปิด พัดลมระบายอากาศ 5%MT
ลดพลังจากการสูญเสียความร้อนของแม่พิมพ์10%MT
การคัดแยกและสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว10%ทีมจัดการขยะ
ลดจำนวนชิ้นงานของเสีย(NG)5%PD

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *