GFM : ทำบุญครบรอบ 23 ปี

GFM : ทำบุญครบรอบ 23 ปี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เป็นวันครบรอบ 23 ปี ของ บริษัท จีเอฟ แมนนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (กระทุ่มแบน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เกรทโฟมกรุ๊ป ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *