GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไป
ของคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไป
ของคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ทางบริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน พร้อมทั้งตักบาตร ณ บริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งและเป็นบุคคลสำคัญของชาวเกรทโฟม ถือเป็นหนึ่งโอกาสในการร่วมทำบุญและการทำกิจกรรมร่วมกับทางบริษัทและพนักงาน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *