GFM : คุณธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเยี่ยมชมบริษัท จีเอฟ แมนูเฟคเจอริ่ง

GFM : คุณธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเยี่ยมชมบริษัท จีเอฟ แมนูเฟคเจอริ่ง

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565

คุณธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะได้เข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมเป็นประธานมอบเงินกู้ยืม กองุทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มทักษะ(SKILL) พัฒนาขีดความสามารถให้แก่บุคคลากรของบริษัท ให้มีความทันสมัย และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *