GFP: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไป
ของคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

GFP: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 3 ปี การจากไป
ของคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ได้ทำกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทานพร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริษัทเกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งและเป็นบุคคลสำคัญของชาวเกรทโฟม ถือเป็นหนึ่งโอกาสในการร่วมทำบุญและการทำกิจกรรมร่วมกับทางบริษัทและพนักงาน

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *