GFP : กิจกรรมฝึกอบรมสร้างสุขในองค์กร Happy Work Place

GFP : กิจกรรมฝึกอบรมสร้างสุขในองค์กร Happy Work Place

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565 บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม การฝึกอบรบสร้างสุขในองค์กร Happy Work Place

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานภายในองค์กรทำให้รู้ว่า ความคิด ความรู้สึก คือพลังต้นทุนพลังงานของชีวิต HEAD HEART HAND ความคิด ความรู้สึก การลงมือทำ ผลลัพธ์ในปัจจุบัน ล้วนมาจากความคิด ความรู้สึก ที่ทุกคนกำหนดขึ้นกิจกรรมยังประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้อื่น รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การสร้างความสามัคคีจากกิจกรรมสันทนาการที่สร้างทั้งความสุข ความสนุก และเสียงหัวเราะแก่พนักงานเกรทโฟมเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณ อ.ภรัญโรจน์ สุริยะไชยวัชรวิทยากรผู้ให้ความรู้ความสนุกสนานในการอบรมอย่างสูงสุด

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *