Our Story

เรื่องราวการเติบโตของกิจการ

Great Foam Group

เริ่มต้นจากความมุมานะและสะสมความรู้

ความสนใจในการประดิษฐ์คิดค้น ความมานะพยายาม และการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์ตลอดจนจุดประกายที่มาจากแรงจูงใจของลูกค้ารายแรกของเรา
หจก.ดีอาร เอส ออโต้ซีท ที่บอกกับคุณศักดา โตเจริญ “ ถ้าผู้จัดการ (เป็นคําที่เรียกเพราะคุณศักดาฯเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาหลายจังหวัด)
ผลิตสินค้าโพลียูริเทนโฟมเบาะรถยนต์ได้จะซื้อ” เป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจโพลียูรีเทนโฟมของคุณศักดา โตเจริญ ประธานกรรมการ บริษัท Great Foam Group
อันประกอบไปด้วย

1. บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์จํากัด และ 2. บริษัท จีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2530 คุณศักดา โตเจริญ เริ่มต้นผลิตโพลียูรีเทนโฟม
เป็นเบาะรถยนต์ด้วยการ คิดค้นสูตรและวิธีการผลิตด้วยตนเอง ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกเพียง 2,000 บาท และใช้โรงจอดรถในบ้านพักอาศัยเป็นสถานที่ผลิตโฟม
เปิดกิจการครั้งแรกในชื่อ หจก. สเปเชียลโฟม คุณศักดามีความรู้พื้นฐานทางเครื่องยนต์และไฟฟา้ จุดเริ่มต้นจึงไม่ง่าย เพราะธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ ต้องเกี่ยวข้องกับเคมีโพลียูริเทนซึ่งไม่มีความรู้เลยแม้แต่น้อย

“ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่น”ประกอบกับความวิริยะ อุสาหะ มานะพยายามในค้นคว้าหาความรู้และทดลองปฏิบัติจนสามารถผลิตสินค้า
ออกมาได้ดีมีคุณภาพระดับหนึ่ง สามารถทํารายได้ในช่วงแรกของการดําเนินกิจการเดือนละ ประมาณ 200,000-300,000 บาท

ก้าวสู่อุตสาหกรรมยานยนต์และขยายสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ

หลังจากนั้น คุณศักดา ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อย่างเต็มตัว
เพราะเล็งเห็นว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศมีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจ เปิดโรงงานอย่างเป็นรูปแบบแห่งแรก ที่ซอย วปอ 11 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ที่ดิน 282 ตารางวา) เมื่อปีพ.ศ. 2532 โดยเปลี่ยนชื่อกิจการเป็น
“บริษัท เกรทโฟม โปรดักส์จํากัด” โดยมีคุณนภาพร โตเจริญ ภรรยาเข้ามาช่วยบริหารงานและทําหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายขายของบริษัทฯ ทําให้สามารถขยายตลาดและเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเพิ่มไลน์ผลิตฟองนํ้าวิทยาศาสตร์และฟองนํ้าอัด
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นเริ่มขยายฐานลูกค้าเข้าสู่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้สํานักงาน) อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง (โฟมฉนวนหุ้มท่อกันความร้อน) กิจการดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนสถานที่เดิมจึงคับแคบเกินไป ในปี2540 จึงย้ายโรงงานมาเป็นที่ตั้งปัจจุบัน ณ ซอยสุขาภิบาล 9 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
(บนพื้นที่ 3 ไร่) เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าหลักรายใหญ่ของบริษัท

Great Foam Group พัฒนาธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นโดยการคิดค้น ค้นคว้าหาความรู้สร้างอุปกรณ์เครื่องฉีดโฟม เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเอง เนื่องจากเงินทุนน้อย จึงอาศัยความรู้ประสบการณ์ที่ท่านประธานมีให้เกิดประโยชน์ประธานบริษัทชอบเดินคลองถมเป็นกิจวัตรประจําวันหยุด ได้เลือกหาอุปกรณ์ของเก่า ไม่ว่าจะเป็นปั๊มมอเตอร์ถังสแตนเลส เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ

“ซื้อของถูก เพิ่มนวัตกรรม”
“ผลิตไว้ใช้เมื่อเริ่มต้น พัฒนาจนสามารถผลิตเพื่อขาย”

บริหารองค์กร ปรับตัวและยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

กิจการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นลงตามแนวโน้มตลาดรถยนต์และภาวะเศรษฐกิจ มียอดขายสูงสุดในปี2540 และลดลงในปี2541 และ 2542 เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยจากกลางปี 2540 ทําให้ประสบภาวะขาดทุนในปี 2542 บริษัทฯ จึงเปลี่ยนแนวทางไปพัฒนาสินค้าสําเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มากขึ้น
ซึ่งขณะนั้นกระแสความนิยมในด้านการดูแลสุขภาพเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายไลน์การผลิตเครื่องนอนเพื่อสุขภาพรูปแบบต่างฯ เพิ่มให้มีสินค้าหลากหลายมากยิ่งขึ้น ชดเชยยอดขายในกลุ่มยานยนต์ที่ลดลง บริษัทฯ ใช้แนวทางการบริหารปรับตัวและยืดหยุ่นตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป องค์กรต้องยืดหยุ่นเหมือนโฟมที่ผลิต จึงทําให้บริษัท ฯ กลับฟ้นื ตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส เสมอ นอกจากบริษัทฯ จะเพิ่มไลน์สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์หมอนเพื่อสุขภาพแล้ว ในปี2542 บริษัทฯ ยังได้ก่อตั้ง บริษัท จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดโฟม ระบบ Low Pressure ระบบ High Pressure และ เครื่องผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์Semi Automatic Block Foaming จําหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็น บริษัทคนไทยบริษัทเดียวที่ได้ เป็น Vender List ขององค์การสหประชาชาติ (UNDP) เครื่องฉีดโฟมของเราได้ส่งไปจําหน่ายยังประเทศ พม่า เวียดนาม บังคลาเทศ อาหรับอมิเรต ญี่ปุ่น อินเดีย คาคัสสถาน และไนจีเรีย

ขยายการตลาดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศด้วยแนวทางการบริหารสมัยใหม่

ปี 2543 บริษัทฯ เริ่มมีนโยบายวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กร จากการบริหารจัดการแบบเดิม (ระบบเถ้าแก่) ไปสู่ แนวทางการบริหารการจัดการแบบสมัยใหม่ สร้างบุคลากรเพื่อเป็นทีมงานบริหารของบริษัทฯ
กระจายอํานาจการบริหารแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทําการตลาดเชิงรุกสร้างทีมขาย พัฒนาสินค้า เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย ขยายจากตลาดสินค้าเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Products) ไปสู่ตลาดสินค้าเพื่อการบริโภค (Consumer Products) สินค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือ Viscoelastic foam หรือ Memory foam ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากองค์การนาซ่าสําหรับนักบินอวกาศ เครื่องนอนที่ผลิตจากโฟมชนิดนี้จะมีคุณสมบัติคืนตัวช้า นุ่มและแน่น สามารถรองรับน้ำหนักของร่างหากและลดแรงกดทับได้เป็นอย่างดีสามารถขยายการตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร์มาเลเชีย และเยอรมันปี 2544 บริษัทฯ เริ่มมีการวางแผนและมุ่งมั่นสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ QS9000 วางรูประบบโดยทีมงานที่ปรึกษาจากสถาบันยานยนต์ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรม ประเภทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขยาดย่อม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รางวัลนี้อีกครั้งในปีต่อมา รวมถึง ประกาศนียบัตรการบริหารงานคุณภาพ ภายใต้ระบบ QS 9000: 2000 เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายงานและยกระดับสินค้าสู่ตลาด OEM มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กิจการ
พัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ปี 2548 บริษัทฯ เริ่มพัฒนาสินค้าตัวใหม่ เป็นโฟมฉนวนกันความร้อนที่ใช้ในรถยนต์ (Roof Liner) สําหรับหลังคารถยนต์Toyota รุ่น YARIS การขยายการผลิตสินค้าและขยายตลาดเพิ่มขึ้นทําให้พื้นที่โรงงาน อ. กระทุ่มแบน คับแคบเกินไปไม่เพียงพอกับการรองรับความต้องการตลาดเพิ่มขึ้นได้และทําให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสไปหลายครั้ง จึงเริ่มวางแผนการขยายกิจการและการลงทุนเพิ่มขึ้น ในปลายปี2548 ได้ตัดสินใจซื้อที่ดินประมาณ 24 ไร่
ที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วางแผนสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้แก่กิจการ ทําเลใหม่มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์

ปี 2549 บริษัทฯ ได้นําองค์กรเข้าสู่ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO/TS 16949:2002 และ ISO9001:2000 ซึ่งเป็นมาตรฐานกําหนดขึ้นใหม่สําหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้กันทั่วโลก

ปี 2550 เริ่มย้ายงานการผลิตบางส่วนไปยังโรงงานที่ อ.บางปะกง สั่งซื้อเครื่องจักรและพัฒนาไลน์การผลิตเพื่อรองรับการผลิตงานจํานวนมากสําหรับลูกค้า OEM ลูกค้ารายแรกและรายใหญ่ที่สุด คือ บริษัท จอนห์สัน คอนโทรล แอนด์ซัมมิท อินทีเรีย จํากัด รับงานผลิตชิ้นส่วนโฟมสําหรับรถ Chevrolet และ รถกระบะ TATA

ปี 2552 บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ได้มีโอกาส เข้าร่วมเสนอราคาแข่งขันกับคู่แข่งขันต่างชาติในโครงการผลิตรถอีกหลายหลายรุ่น และ ได้รับคัดเลือกเป็น Supplier
ผู้ผลิตโฟมเบาะรถยนต์ Ford เพื่อผลิตจําหน่ายในประเทศและผลิตเพื่อการส่งออก
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมทั้งการบริหารงานฝ่าภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งแล้วครั้งเล่า

ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมยอดขายเติบโตขึ้น 100%

ปี 2552 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ เครื่อง High Pressure Machine ได้รับรางวัล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจําปี2552
จากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปี2553 บริษัทฯ มียอดขายเติบโตขึ้นถึง 100% ถือเป็นความสําเร็จในก้าวแรกของการนําพาบริษัทเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์OEM

ปี 2554 ด้วยเหตุผลด้านการบริหารและการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะ บริษัทฯ จึงแยกโรงงานที่ อ.กระทุ่มแบน และ อ.บางปะกง ออกจากกัน โดยโรงงานที่
อ.กระทุ่มแบน เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นจีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เน้นตลาด After Market ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเพื่อสุขภาพ
เครื่องจักร และแม่พิมพ์สําหรับฉีดโฟม ในขณะที่โรงงานที่ อ.บางปะกง ใช้ชื่อบริษัท เกรทโฟม โปรดักส์จํากัด เน้นการผลิตสินค้าเพื่อตลาด OEM เท่านั้น

ปี 2556 นับเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของบริษัท Great Foam Group
ที่ได้ดําเนินธุรกิจมาถึง26 ปีในปีนี้บริษัทจีเอฟ แมนนูแฟคเจอริ่ง จํากัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน2556 ณ
ตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล

เริ่มต้นจากศูนย์บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์พัฒนา และผ่านอุปสรรคมายาวนานถึง
26 ปี บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปในฐานะบริษัทคนไทยที่เป็นหนึ่งในด้านการผลิต
โพลียูรีเทนโฟมครบวงจร มีคุณภาพสินค้า เทคโนโลยีและราคาที่สามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างมั่นใจ

ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง พร้อมยอดขายเติบโตขึ้น 100%

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 (2015) บริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอรงิ่ จํากัด เปิดโชว์รูมแสดงสินค้า และ จําหน่ายสินค้า ชื่อร้าน ACMEBELL Shop At Room No. 13 The Paseo Kanjanaphisek เป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่บริษัทในเครือ Great Foam Group ได้ผลิตขึ้น

ปี 2559 GFP เกรทโฟม บางประกง มีนโยบายชัดเจน ที่จะต้องเพิ่มรายได้ในปีนี้ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมรายจ่าย ลดต้นทุน ลดของเสีย มีนโยบายที่จะไม่พึ่งพาแต่อุตสาหกรรม รถยนต์อย่างเดียว เพิ่มธุรกิจใหม่โดยพัฒนาเป็นสินค้าสําเร็จรูป โดยใช้ความมีเสน่ห์ของวัตถุดิบโพลียูริเทนโฟม ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมากเกือบ 30 ปีวัสดุชั้นเยี่ยมนี้สามารถใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์จึงต่อยอดธุรกิจ พัฒนาเป็นสินค้าสุขภาพ โดยเพิ่มการใช้วัสดุผ้าออแกนิค และส่วนผสมของ “ Water base and BIO Technology” เข้าไปในวัสดุที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ตามกระแสเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเทรนด์ความนิยมของตลาด โดย พัฒนาเป็น หมอนข้าง รองเท้าสุขภาพ เบาะนั่ง หมอนนอน ชุดผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก เพื่อให้สินค้ามั่นคงอยู่ในตลาด ได้สร้างแบรนด์เป็นของตนเอง

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม งานที่ภาคภูมิใจที่สุด

“ซื้อของถูก เพิ่มนวัตกรรม”
“ผลิตไว้ใช้เมื่อเริ่มต้น พัฒนาจนสามารถผลิตเพื่อขาย”