GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

GFM: กิจกรรมทำบุญครบรอบ 2 ปี การจากไปของ
คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งบริษัทเกรทโฟมกรุ๊ป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางบริษัท จีเอฟแมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน แก่พระครูกดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย) ณ วัดเดชานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสรำลึกถึง คุณศักดา โตเจริญ ผู้ก่อตั้งเกรทโฟมกรุ๊ป ซึ่งก่อตั้งมาเป็นเวลาถึง 33 ปี ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นที่รักของชาวเกรทโฟมเป็นอย่างยิ่ง

4946
4932
4937
4938

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *